Tjänster

Marknadsanalyser

Analyser på såväl makro- som mikronivå. Hur ser statsfinanserna ut? Vilka större satsningar planeras? Hur ser det ut i den aktuella branschen i landet? Konsumtionsmönster och kundpreferenser? Konkurrentsituation? Vilka lärdomar kan man dra av konkurrenterna? Eller av utvecklingen i grannländerna? Genom att göra hemläxan ordentligt kan mycket tid och pengar sparas senare.

Rådgivning

Vilken strategi fungerar bäst i landet? Och vilken taktik har störst chanser att lyckas? Vilka är riskerna? Kultur- och språkskillnader, osynliga barriärer, historia och tradition, kontakter och nätverk – många faktorer kan påverka vilken profil man bör välja och vilken väg som är mest framkomlig.

Partnersökning

Hur går vi vidare? Var och hur hittar vi kunderna? Bör försäljningen ske via agent eller återförsäljare? Hur hittar vi lämplig distributör i landet? Ska eget försäljningskontor upprättas? Eller ska rentav ett lokalt bolag förvärvas? Due dilligence – allt från ägarbild till finansiell ställning. Lokal produktion – i egen regi eller via underleverantör? Hur lägger vi grunden för bästa långsiktiga samarbete?

Etablering & rekrytering

Såväl val av lokala samarbetspartners som rekrytering av personal kan vara helt avgörande för framgången. Även att komma rätt i den lokala byråkratin, kontakter med myndigheter samt att den formella administrationen hanteras oantastligt är grundbultar för en lyckosam etablering.

Betalnings- och finansieringsexpertis

I synnerhet på främmande marknader, och i affärer med nya, obekanta motparter, bör i möjligaste mån betalningen säkras – i första hand med traditionella instrument som remburs, inkasso och bankgarantier, men även då är valet av lokal bank mycket viktigt.

Vid större affärer och projekt är ofta möjligheten att erbjuda någon form av finansiering helt avgörande i konkurrensen. Extern sådan kan finnas att tillgå via kommersiella banker, men också multilaterala finansinstitut (t.ex. EBRD) och diverse riskkapitalfonder.

Heinz Sjogren Consulting har mer än 20 års erfarenhet från bankvärlden, med fokus på just dessa frågor och med ett rikt förgrenat nätverk in i lokala finanssystem, liksom internationella kontakter.

Förhandling & kontrakt

Även här kommer språk- och kulturskillnader in i bilden. Heinz Sjogren Consulting erbjuder assistans på svenska, engelska, ryska, tyska, azeriska, georgiska, kazakiska i såväl förhandlingsprocessen som vid kontraktsskrivningen.

Utbildning

Med rik egen erfarenhet av arrangemang av seminarier och föredragshållande erbjuds utbildningsinsatser såväl av hemmaorganisationen som i det utländska bolaget. Eller kanske ett inspirerande uppträdande på "kick-off-dagen" eller med inbjudna gäster? Det kan röra allt från kulturskillnader till specifika insatser inom utrikeshandelns olika moment.

Representantskap

Behöver ni hjälp med att hitta en lokal representant i Östeuropa, eller behöver era motparter (det utländska bolaget) hjälp med att hitta någon representant i Sverige? Någon som har bra kontakter och känner till lokala affärsförhållanden och regelverk.

Lednings- och styrelsearbete

Behövs av rent formella, legala skäl en lokal representant i styrelsen (såväl i Sverige som i utlandet) kan Heinz Sjogren Consulting ta på sig sådant uppdrag, eller ta fram ett antal tänkbara kandidater. Vi kan också temporärt gå in i en lednings- eller projektgrupp för ett specifikt uppdrag – allt från rådgivande till problemlösande funktion.

Utlandsaffärer – övrigt

Med egen gedigen erfarenhet från affärer med Östeuropa och med ett rikt nätverk av kontakter i främst merparten av länderna i forna Sovjetunionen kan Heinz Sjogren Consulting erbjuda assistans i alla led av utlandsaffären. Väl betrodda och erfarna lokala representanter – i flera fall svensktalande – står beredda att bistå på plats.

I denna del av världen gäller fortfarande i hög utsträckning att affärer initieras och kommer till stånd via personliga kontakter och rekommendationer. Heinz Sjogren Consulting har ambitionen att bli just den dörröppnare, den vägvisare, den brobyggare som kan hjälpa svenska företag och organisationer till en mer framskjuten position i de dessa snabbt växande ekonomier. Sverige och svenskt har gott renommé, men fortfarande upplevs "avstånden" alltför stora och ibland finns också en överdriven misstänksamhet – ömsesidigt!

Via samarbetspartners, som är specialiserade på andra delar av världen, finns också möjlighet bistå Er i satsningar också i andra regioner. Hör av er för kontaktförmedling!